Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΤYΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

(έχει αποσταλεί από το Ανοιχτό Δίκτυο, στις 12-6-2013, στο Δήμο Θεσσαλονίκης)

Άρθρο 1°:
Η πρωτοβουλία Πολιτών ________, λειτουργεί αγορά απευθείας διάθεσης προϊόντων αγροτών και παραγωγών, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 2°:
Η πρωτοβουλία πολιτών ___________ συγκροτεί ομάδα οργάνωσης για τη διεξαγωγή της αγοράς απευθείας διάθεσης προϊόντων αγροτών και παραγωγών. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται σύμφωνα/ανάλογα με την προσφορά και την δυνατότητα των μελών της πρωτοβουλίας.
Άρθρο 3°:
Οι υποχρεώσεις της οργανωτικής ομάδας ορίζονται ως εξής:
 1. Μεριμνά για τη συνεχή εφαρμογή του κανονισμού της αγοράς κατά το μέρος που την αφορά.
 2. Φροντίζει για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της κατάστασης των χώρων της αγοράς.
 3. Φροντίζει για την έκδοση των σχετικών αδειών για την κατάληψη χώρου στην αγορά από παραγωγούς.
 4. Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της αγοράς.
 5. Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και της καθαριότητας στους χώρους της αγοράς.
 6. Η ομάδα διενεργεί ελέγχους, όποτε εκείνη κρίνει απαραίτητο, για την καλή και ομαλή λειτουργία, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή της αγοράς, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση.
 7. Η οργανωτική ομάδα της αγοράς διατηρεί το δικαίωμα ανεπιφύλακτα αυξομείωσης των τετραγωνικών μέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου, ανάλογα με τα κριτήρια που η ίδια θα καθορίσει. Θα γίνεται προσπάθεια να μην αδικηθούν αυτοί που πωλούν ευπαθή προϊόντα.
Άρθρο 4°:
Η πρωτοβουλία πολιτών ενημερώνει και υποβάλλει αίτηση στην τοπική αυτοδιοίκηση για την άδεια χρήσης χώρου και ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρες λειτουργίας της αγοράς.
Άρθρο 5°:
Δικαίωμα συμμετοχής στην αγορά, έχουν:
 • Παραγωγοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τα συγγενικά πρόσωπα 1ου βαθμού.
 • Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφ' όσον τα προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.
 • Οι στερούμενοι επαγγελματικής στέγης μικροκαλλιεργητές/ μικροπαραγωγοί.
 • Οι οικοτέχνες, χειροτέχνες και βιοτέχνες, εφ' όσον τα είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής.
 • Τα συνεταιριστικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης με προσανατολισμό το κοινωνικό όφελος.
 • Δε μπορούν να συμμετέχουν στις αγορές απευθείας διάθεσης προϊόντων παραγωγοί που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές ή έχουν κάρτα για λαϊκές αγορές (ούτε και συγγενικά τους πρόσωπα 1ου βαθμού).
Άρθρο 6°:
 1. Όλοι οι κάτοχοι αδειών συμμετοχής στην αγορά είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σε εμφανές σημείο στη θέση τους, ειδική πινακίδα (πλαστικοποιημένη) που θα φέρει τη φωτογραφία τους και θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου με τον αριθμό της άδειας και την ιδιότητα (παραγωγός) καθώς τον αριθμό της θέσης του στην αγορά.
 1. Τα νωπά προϊόντα που θα πωλούνται θα είναι αποκλειστικά εποχής
 1. Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους όλα τα παραστατικά έγγραφα των εμπορευμάτων τους: Δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, δελτίο μεταφοράς και διακίνησης κ.λπ. τα οποία επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα σε κάθε έλεγχο.
 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικές μηχανές θεωρημένες από τα αρμόδια όργανα, τοποθετημένες σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει την τιμή και την ζύγιση των αγοραζόμενων ειδών.
 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στο πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την ιδιότητά τους (παραγωγός, ομάδα παραγωγών, συνεταιρισμός), τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
 1. Απαγορεύεται η διαλάληση των εμπορευμάτων, όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
 1. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων, που δεν είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων, στο χώρο της αγοράς, καθώς και η διατήρηση δεύτερου πάγκου.
 1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους, καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα ρίξουν σε κάδους με δική τους ευθύνη.
 1. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των, οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια.
 1. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι συμμετέχοντες να απομακρύνουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλεία, μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 15:00, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.
 1. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι συμμετέχοντες (παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) αυτοπροσώπως.
 1. Ευθύνη για την πυρασφάλεια των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της αγοράς έχουν οι παραγωγοί, οι οποίοι οφείλουν να έχουν εύκολα προσβάσιμους πυροσβεστήρες σε κάθε πάγκο.
Άρθρο 7°:
Στην αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση τα παρακάτω είδη:
Προϊόντα αγροτικής οικονομίας, δηλαδή :
 1. Εποχιακά οπωροκηπευτικά
 2. Πτηνοτροφικά είδη
 3. Γαλακτοκομικά προϊόντα
 4. Αλιεύματα και προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Απαγορεύονται όμως τα κατεψυγμένα.
 5. Μελισσοκομικά προϊόντα
 6. Φυτωριακά υλικά, γλαστρικά φυτά, δρεπτά άνθη, βότανα, αρωματικά, κλπ.
 1. Κρασί και λάδι τυποποιημένα.
 2. Κτηνοτροφικά προϊόντα με προπαραγγελία.
 3. Προϊόντα που είναι πιστοποιημένα διεθνώς ως προϊόντα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου (fairtrade).
 1. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ελαφριάς βιοτεχνίας.
Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και μάλιστα κάθε εισαγόμενο είδος. Απαγορεύονται επίσης ρητώς πάσης φύσεως γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και προϊόντα για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί Γ.Τ.Ο. σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εκτροφής τους.
Άρθρο 8°:
Η Οργανωτική Ομάδα της πρωτοβουλίας των πολιτών με βάση τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται (π.χ. βεβαίωση παραγωγής τριμελούς επιτροπής, αδειοδότηση από Διεύθυνση Ανάπτυξης…), αποδέχεται τις υποψηφιότητες των παραγωγών. Η άδεια ισχύει για μία μόνο αγορά.
Η επιλογή των παραγωγών για συμμετοχή στην αγορά γίνεται:
Α) με βάση τα κριτήρια της καταστατικής λειτουργίας των πρωτοβουλιών των πολιτών.
Β) με βάση τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
Άρθρο 9°:
Φορολογικοί, ποιοτικοί και όποιοι άλλοι έλεγχοι, ανάλογα με το είδος της παραγωγής, έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία, πραγματοποιούνται από τα αρμόδια όργανά της.
Η οργανωτική ομάδα της αγοράς κάθε μήνα θα διενεργεί ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή αυτής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τις ισχύουσες διατάξεις των αγορανομικών αρχών και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η ποινή της αποβολής τους από την αγορά.
Κανένας δεν θα πωλεί τα προϊόντα του μέσα στο χώρο της αγοράς αν δεν έχει προσκληθεί από την οργανωτική ομάδα, μετά από ύπαρξη διαθέσιμου χώρου. Η βεβαίωση ισχύει μόνο για την τρέχουσα ημερολογιακά διοργάνωση.
Στις αγορές διακινούνται ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιείται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου με προοπτική τον αυτοέλεγχο με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα απευθείας διάθεσης, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς και με βάση επιστημονικές μεθόδους αμοιβαία αποδεκτές
Άρθρο 10°:
Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται από την οργανωτική ομάδα των πολιτών. Η πληρωμή για τη συμμετοχή θα γίνεται απευθείας στους οργανωτές για κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης. Η οργανωτική ομάδα δημοσιοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα απολογισμό εξόδων.
Η πληρωμή θα γίνεται οπωσδήποτε κατά την είσοδο στον χώρο της αγοράς.
Δεν ισχύει μονιμότητα θέσης.
Άρθρο 11°:
Η οργανωτική ομάδα των πολιτών φροντίζει για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη διάθεση των χώρων, την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της αγοράς. Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οργανωτική ομάδα των πολιτών για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με διευκολύνσεις και σχετικές ρυθμίσεις π.χ. κυκλοφορίας κλπ.
Προτείνεται η οργανωτική ομάδα των πολιτών να χρησιμοποιεί σχεδιάγραμμα όπου να περιγράφονται οι θέσεις των συμμετεχόντων.
Άρθρο 12°:
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα της αγοράς απευθείας διάθεσης προϊόντων και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση της πρωτοβουλίας των πολιτών που την διεξάγει.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους
Άρθρο 13°:
Στα πλαίσια των αγορών μπορούν να διοργανώνονται εκδηλώσεις με θεματολογίες σχετικές με την τροφή, τις παραγωγικές διαδικασίες, την οικονομία, νομικά θέματα καθώς και θέματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών.
Άρθρο 14°:
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους άρθρων του μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση της πρωτοβουλίας πολιτών που τον δημιούργησε και η οποία (Π.Π) λειτουργεί αυτή την αγορά.
Άρθρο 15°:
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λειτουργίας αγοράς απευθείας διάθεσης προϊόντων αγροτών και παραγωγών αρχίζει με την έγκριση του από την πρωτοβουλία πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.