Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Οι αρχές του συνεταιρισμού μας

Από τον Αύγουστο του 2016 «ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  έχει πλέον νομική μορφή (με την απόφαση 153/30-8-2016), είναι Αστικός Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών και λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (του νόμου 4430/31-10-2016).


ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό του,
 
Ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις Διεθνείς Συνεταιριστικές  Αρχές όπως αυτές είναι αναγνωρισμένες από το διεθνές και εθνικό δίκαιο  και ειδικότερα:
Α. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας.
Β. Ειδικότερα ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις πιο κάτω βασικές αρχές :
 • Την αρχή της αντίθεσής του στον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια οικονομία δηλαδή στην κυριαρχία της επιδίωξης με κάθε θυσία του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους σε βάρος των παραγωγών, των καταναλωτών, των εργαζομένων και του παγκόσμιου φυσικού περιβάλλοντος, στην κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας.
 • Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους παραγωγούς και εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες (cooperatives) και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν.
 • Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων.
 • Την αρχή της διατροφικής αυτάρκειας της  κοινωνίας δηλαδή ότι έχει την ικανότητα να παράγει – με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας και όχι τα συμφέροντα τρίτων – τα βασικά είδη διατροφή της και ότι δεν είναι αναγκασμένη να εισάγει - αγοράζει προϊόντα που θα μπορούσε να παράγει η ίδια.
Γ. Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισμός επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους χρήστες-καταναλωτές μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τα παράγουν και τα προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους και συγχρόνως συμφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές. Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες μεσολάβησης αυτής της σχέσης παραγωγού/εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη του. Κάθε οικονομική δραστηριότητά του θα τείνει στην εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών και επιδιώξεών του.
Για το λόγο αυτό ο Συνεταιρισμός θα μπορεί :
 • Να συμβάλει ώστε οι καταναλωτές μέλη του να έχουν άμεση γνώση της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν, να ασκούν έλεγχο στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής και να έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Να συνδράμει ώστε οι παραγωγοί που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό να έχουν το δικό τους πρατήριο και να διαθέτουν τα προϊόντα που παράγουν στους καταναλωτές χωρίς να είναι εξαρτημένοι από τους μεσάζοντες της αγοράς. Να εφαρμόσουν στην πράξη την λογική «από το χωράφι στο τραπέζι». Να αποκτήσουν τις δικές τους υποδομές στην πόλη που θα στηρίζουν την οικολογική καλλιέργεια. Να έχουν καλύτερες για τους ίδιους τιμές πώλησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν καλύτερες για τους καταναλωτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους. Να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εργασίας τους όχι μόνο στο πως παράγουν τα προϊόντα τους αλλά και στο πως αυτά διατίθενται και φτάνουν στους καταναλωτές.
 • Να συμβάλει στη διάδοση και έμπρακτη στήριξη της οικολογικής καλλιέργειας και ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης. Να πετύχει την αλληλοβοήθεια και την στήριξη νέων παραγωγών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς την κατεύθυνση της οικολογικής καλλιέργειας.  Να διαδώσει και να ενημερώσει την αγροτική και καταναλωτική κοινωνία την αξία της ιδέας της απομεγένθυνσης της παραγωγής από τις μεγάλες μονοκαλλιέργειες και την συμβατική παραγωγή. Να επιμορφώσει το κοινό για την βλαπτικότητα της χρήσης χημικών φαρμάκων και λιπασμάτων στη φύση και τον άνθρωπο και να ενθαρρύνει τους γεωργούς προς την αντίληψη της πολυκαλλιέργειας, με οικολογικούς και φυσικούς τρόπους και στην υποστηριζόμενη αλληλέγγυα γεωργία. Να συμβάλει στη δημιουργία οικολογικών και παραγωγικών μονάδων και καλλιεργειών είτε ως αποκλειστικός ιδιοκτήτης είτε δια μέσου της συνεργασίας με παραγωγούς και καταναλωτές. Να συμβάλλει στην διατροφική αυτάρκεια της κοινωνίας με τα παραγόμενα προϊόντα και να περιορίσει τις αντίστοιχες εισαγωγές τους.
 • Να συνδράμει έμπρακτα και με συντονισμένες του δράσεις αλληλεγγύης αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, για τη στήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ονομαζόμενες ως «ευπαθείς ομάδες» του πληθυσμού.

ΜΕΣΑ 

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
 • Να αναπτύσσει κάθε προβλεπόμενη και απαραίτητη εμπορικά και φορολογικά μεσολαβητική οικονομική δραστηριότητα εισαγωγής, προμήθειας, επεξεργασίας και διανομής και διάθεσης οικολογικών προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών και γενικά συλλογικοτήτων (cooperatives) ή παραγωγών, οικοτεχνιών, βιοτεχνών και γενικά δημιουργών, ανδρών και γυναικών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.
 • Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση των μορφών οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των διάφορων συνεταιρισμών αλλά και των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων αυτών και γενικά για την διάδοση των σκοπών του Συνεταιρισμού.
 • Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών του καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των ανθρώπινων κοινοτήτων.
 • Να δημιουργεί εντευκτήρια, πολιτιστικά καφενεία και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών τα οποία να συνάδουν με το συνεταιριστικό και οικολογικό κίνημα και την αλληλέγγυα οικονομία.
·         Να προχωρεί στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του με την ίδρυση, διατήρηση και λειτουργία υποκαταστημάτων ή καταστημάτων πώλησης - διάθεσης, εργαστήριων παραγωγής & μεταποίησης και καλλιέργειες οπουδήποτε.
·         Να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό του σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του
 • Να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατό να προσφέρονται οι υπηρεσίες του και σε μη μέλη του.
·         Να διακινεί αγαθά και προϊόντα μόνο από παραγωγούς ή ομάδες και συνεταιρισμούς παραγωγών εγγεγραμμένους ως μέλη καθώς και προϊόντα από συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις ( ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
·         Να  αποδέχεται τη διακίνηση - πώληση προϊόντων με βάση τα κριτήρια της οικολογικής και της φυσικής καλλιέργειας όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα «Κριτήρια εισαγωγής προϊόντων» του κανονισμού λειτουργίας.
·         Να δημιουργήσει και να λειτουργήσει ιστοσελίδα του συνεταιρισμού για την ενημέρωση των μελών και τη διάχυση της συνεταιριστικής ιδέας, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της οικολογίας και γενικά των αρχών του.
·         Να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες του διαδικτύου και της πληροφορικής.
·         Να συμμετέχει σε ένωση συνεταιρισμών του νομού και σε αντίστοιχη ομοσπονδία συνεταιρισμών για το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων του και σε Συνομοσπονδία των Συνεταιρισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 ν.1667/1986.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.