Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7/5/2017(α) – 14/5/2017(β) – 21/5/2017(γ)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 7/5/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 με 18.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  - Καλαμαριά (ισόγειο), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

1.           Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων για την α’ διαχειριστική χρήση 2016.
2.           Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016.
3.           Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού για την α’ διαχειριστική χρήση 31/8/2016 έως 31/12/2016.
4.           Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016.
5.           Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου περιόδου από 31/8/2016 έως 31/12/2016
6.           Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού της περιόδου από 31/8/2016 έως και 31/12/2016.
7.           Έγκριση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017.
8.           Έγκριση των σχεδίων προτάσεων – κατευθύνσεων ανάπτυξης του Συνεταιρισμού.
9.           Έγκριση του προσχεδίου Εκπόνησης Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεταιρισμού και της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή του.
10.       Έγκριση των αιτήσεων νέων μελών για εγγραφή και τακτικών  μελών προς διαγραφή, καθώς και της πρότασης  του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μελών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 23 του καταστατικού.
11.       Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας (51 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 14η Μαΐου 2017 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (26 μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 21η Μαΐου 2017 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη (11 μέλη) και αν παρίστανται.
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προβλέψεις περί μειωμένης απαρτίας δεν ισχύουν αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 23  του καταστατικού του συνεταιρισμού. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή  το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη (Μερίδα). Για την τακτοποίηση της ταμειακής εκκρεμότητας της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Συνεταιρισμού  κ Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 2313 314239.
Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού.
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 30 Απριλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.